ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Definities
 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Aanbod: elk aanbod door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever;

Algemene Voorwaarden: het geheel van de bepalingen als hierna opgenomen;

Dag: kalenderdag;

Medewerker(s): personen die in dienst zijn van Opdrachtnemer of van één van de aan Opdrachtnemer gelieerde ondernemingen en/of werkmaatschappijen, alsmede de door Opdrachtnemer ingeschakelde hulppersonen c.q. derden;

Opdrachtgever: de Partij met wie Opdrachtnemer onderhandelt over de totstandkoming van de Overeenkomst en/of met wie Opdrachtnemer de Overeenkomst sluit;

Opdrachtnemer: de Partij die de Opdracht aanvaardt, zoals genoemd in de Aanbieding of in de Overeenkomst. Dit zal een werkmaatschappij zijn die onder KWEEKERS Groep B.V. valt;

Opdracht: de beschrijving van de diensten die de Opdrachtnemer ten behoeve van de Opdrachtgever zal verrichten, bijvoorbeeld om diens behoefte aan inhuur van medewerkers en/of advies en/of consultancy en/of implementatie en/of projectleiding en/of beheer van de inrichting van haar systemen te vervullen die het onderwerp zijn van een Aanbod, Overeenkomst of andere rechtshandeling;

Overeenkomst: de op schrift gestelde Overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer inclusief de eventueel na de totstandkoming overeengekomen wijzigingen(en), en het overeengekomen meer- en/of minderwerk;

Partij: Opdrachtgever of Opdrachtnemer. Wanneer het begrip in meervoudsvorm wordt gebruikt worden Opdrachtgever en Opdrachtnemer bedoelt.
 

2. Toepasselijkheid van de voorwaarden
 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Opdrachten, werkzaamheden, diensten, Aanbiedingen en gesloten Overeenkomsten en op alle overige rechtsbetrekkingen tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders tussen Partijen is overeengekomen.
   
 2. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- en of andere (algemene) voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Voor het geval de Opdrachtgever verwijst naar haar eigen voorwaarden en die voorwaarden van toepassing verklaart, dan komen Partijen middels aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden van Opdrachtnemer nadrukkelijk overeen dat Opdrachtnemer niet gebonden is aan die voorwaarden van Opdrachtgever.
   
 3. Slechts personen die daartoe volgens het handelsregister van de Kamer van Koophandel bevoegd zijn, zijn bevoegd rechtshandelingen te verrichten namens Opdrachtnemer. Rechtshandelingen verricht door andere dan daartoe bevoegde personen, kunnen slechts tegen Opdrachtnemer en derden worden ingeroepen indien Opdrachtnemer deze schriftelijk heeft bekrachtigd.
   
 4. Voorafgaand aan het sluiten van de Overeenkomst, wordt de tekst van deze Algemene Voorwaarden aan de Opdrachtgever beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Opdrachtnemer voordat de Overeenkomst wordt gesloten, aangeven op welke wijze de Algemene Voorwaarden bij Opdrachtnemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk kosteloos per e-mail worden toegezonden.
   
 5. De Algemene Voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite www.kweekers.nl.
   
 6. Deze Algemene Voorwaarden gelden mede ten behoeve van Medewerkers van Opdrachtnemer en ieder voor wiens handelen of nalaten Opdrachtnemer aansprakelijk is of kan zijn.
   
 7. Opdrachtnemer is te allen tijde bevoegd wijzigingen in, dan wel aanvullingen op deze Algemene Voorwaarden aan te brengen. De gewijzigde Algemene Voorwaarden zullen verder van toepassing zijn. De wijziging wordt  gecommuniceerd middels e-mail aan Opdrachtgever. Een wijziging die rechtstreeks voortvloeit uit een wijziging van wet- of regelgeving, treedt in werking op het moment waarop de wijziging van wet- of regelgeving in werking treedt.
3. Offerte
 1. De door Opdrachtnemer gemaakte Aanbieding(en) met betrekking tot een Opdracht en/of Overeenkomst zijn geheel vrijblijvend. Wanneer een Aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft, of onder andere voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het Aanbod vermeld.
   
 2. De prijzen in de Aanbieding zijn in euro's en exclusief BTW.
   
 3. Indien een Aanbod van Opdrachtnemer (mede) gebaseerd is op informatie die door Opdrachtgever is verstrekt, is Opdrachtgever verantwoordelijk voor de volledigheid en de nauwkeurigheid van de informatie. De gevolgen van het geven van onvolledige en/of onnauwkeurige informatie, waaronder mede wordt begrepen informatie niet overeenkomend met de werkelijkheid, komt voor rekening en risico van Opdrachtgever.
   
 4. Alle bij het Aanbod verstrekte informatie en/of gegevens gelden steeds bij benadering en zijn voor Opdrachtnemer slechts bindend, indien dat uitdrukkelijk schriftelijk door Opdrachtnemer is aangegeven.
   
 5. Opdrachtnemer kan niet aan haar Aanbod worden gehouden indien de Opdrachtgever had behoren te begrijpen dat het Aanbod, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.
   
 6. Bij aanvaarding van een vrijblijvend Aanbod door Opdrachtgever, behoudt Opdrachtnemer zich het recht voor het Aanbod binnen 3 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.
   
 7. Een samengesteld Aanbod verplicht Opdrachtnemer niet tot het verrichten van een gedeelte van het Aanbod tegen een overeenkomstig deel van de in het Aanbod opgegeven prijs.
   
 8. Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien uitdrukkelijk schriftelijk tussen Partijen is overeengekomen.
4. Aanvang van de overeenkomst
 1. Een Overeenkomst tussen opdrachtnemer en Opdrachtgever komt tot stand zodra de schriftelijke acceptatie van het Aanbod de Opdrachtnemer heeft bereikt, tenzij Opdrachtnemer onverwijld na acceptatie het Aanbod herroept. Indien een Aanbod door Opdrachtgever wordt aanvaard binnen de termijn voor aanvaarding zoals vermeld in het Aanbod, dan komt een Overeenkomst tot stand op het moment dat Opdrachtgever het Aanbod aanvaard.
   
 2. Indien in de acceptatie voorbehouden of wijzigingen staan vermeld, komt een Overeenkomst pas tot stand nadat de Opdrachtnemer de Opdrachtgever uitdrukkelijk schriftelijk heeft aangegeven in te stemmen met deze voorbehouden of wijzigingen.
   
 3. Opdrachtnemer kan zich binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de Opdrachtgever aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst. Indien Opdrachtnemer op grond van dit onderzoek gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, kan Opdrachtnemer een aanvraag  weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden verbinden waaronder bijvoorbeeld het door Opdrachtgever verstrekken van zekerheden ter zake van de tijdige voldoening van zijn verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst.
5. Uitvoering van de overeenkomst
 1. Opdrachtnemer zal de door haar te verrichten Opdracht naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, in wederzijds vertrouwen en door gezamenlijke inspanningen met de Opdrachtgever. Het uitvoeren van een Opdracht door Opdrachtnemer heeft altijd het karakter van een inspanningsverplichting. Het bereiken van het beoogde resultaat kan niet worden gegarandeerd, tenzij in de Opdracht uitdrukkelijk en schriftelijk een resultaatsverplichting is vastgelegd.
   
 2. Om de uitvoering van de Opdracht goed te laten verlopen, verstrekt de Opdrachtgever tijdig, gevraagd en ongevraagd, alle documenten en gegevens die Opdrachtnemer nodig heeft voor opzet, uitvoering en afronding van de Overeenkomst. Dit geldt ook voor terbeschikkingstelling van de medewerkers van de eigen organisatie van de Opdrachtgever, die bij de werkzaamheden van Opdrachtnemer betrokken (zullen) zijn. Opdrachtgever staat in voor en draagt het (financiële) risico van de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Opdrachtnemer verstrekte informatie, ook indien deze van derden afkomstig is.
   
 3. Indien voor de uitvoering van de Overeenkomst de noodzakelijke en/of gevraagde gegevens, niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de gemaakte afspraken door Opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld, of indien Opdrachtgever op andere wijze niet aan haar (informatie) verplichtingen heeft voldaan, is Opdrachtnemer bevoegd over te gaan tot opschorting van de uitvoering van de Overeenkomst. Opdrachtgever is verplicht de uit de opschorting voortvloeiende kosten en winstderving volgens het gebruikelijke tarief van Opdrachtnemer aan Opdrachtnemer te vergoeden.
   
 4. Opdrachtnemer is bevoegd om derden in te schakelen ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst en om de kosten hiervan conform de Overeenkomst aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.
   
 5. Opdrachtnemer kan gedurende de uitvoering van de Overeenkomst c.q. Opdracht genoodzaakt zijn een Medewerker te vervangen. Hiervan kan bijvoorbeeld sprake zijn in het geval van ziekte, promotie of vertrek van een Medewerker. Bij vervanging van een Medewerker stelt Opdrachtnemer tegen een vergelijkbaar tarief een vervanger beschikbaar vergelijkbaar aan de oorspronkelijk ingezette Medewerker. In het geval van promotie zal Opdrachtnemer dit altijd tijdig schriftelijk aangeven aan Opdrachtgever en een uitgroeiperiode van ten minste 1 maand hanteren.
   
 6. Opdrachtgever is de Opdracht niet aangegaan met het oog op een bepaalde persoon, zoals bedoeld in artikel 7:404 BW.
   
 7. Het is Opdrachtgever niet toegestaan een door Opdrachtnemer bij Opdrachtgever ingezette Werknemer aan een derde ter beschikking te stellen.
   
 8. Opdrachtnemer heeft het recht de uitvoering van de Opdracht ter zake de volgende fase op te schorten totdat Opdrachtgever de voorgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
   
 9. Opdrachtnemer heeft tevens het recht de uitvoering van de Opdracht ter zake de volgende fase op te schorten totdat Opdrachtgever haar (betalings)verplichtingen conform voorgaande fase volledig heeft voldaan, dan wel daarvoor zekerheid heeft verstrekt.
6. Wijziging van de overeenkomst
 1. Wijziging van de Overeenkomst kan uitsluitend schriftelijk en met wederzijds goedvinden van Partijen plaatsvinden.
   
 2. Indien Partijen overeenstemming hebben bereikt over een bepaalde wijziging, meer- dan wel minderwerk, uitbreiding of inperking van de Overeenkomst, zal Opdrachtnemer de wijziging aan Opdrachtgever schriftelijk bevestigen. Uit deze schriftelijke bevestiging zal in ieder geval blijken wat de inhoudelijke, financiële en tijdsmatige consequenties van de wijziging zijn.
   
 3. Alle kosten die gepaard gaan met het wijzigen van de Overeenkomst, worden door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer vergoed, zoals bijvoorbeeld maar niet beperkt tot: ingekochte diensten, ingeschakelde hulppersonen, annuleringskosten etc.
   
 4. Indien een wijziging van de Overeenkomst schriftelijk is overeengekomen is de Opdrachtgever tevens verplicht aan Opdrachtnemer de overeengekomen prijs voor het tot het moment van wijzigen reeds door Opdrachtnemer geleverde, te vergoeden.
   
 5. Annuleren van gereserveerde werkdagen kan schriftelijk tot 10 werkdagen voor aanvang van de desbetreffende werkdag. Een annulering binnen 10 werkdagen voor aanvang van een gereserveerde werkdag wordt conform het afgesproken tarief doorbelast aan de Opdrachtgever.
7. Duur en beëindiging van de overeenkomst 
 1. Partijen sluiten de Overeenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd. Is niets overeengekomen over de duur, dan heeft de Overeenkomst een looptijd voor onbepaalde tijd.
   
 2. De Overeenkomst voor onbepaalde tijd kan door Partijen tussentijds worden opgezegd. De opzegging dient schriftelijk (via klantportaal) plaats te vinden, waarbij een opzegtermijn van drie (3) maanden in acht wordt genomen. De Overeenkomst voor bepaalde tijd kan niet tussentijds worden opgezegd en eindigt van rechtswege na afloop van de duur.
   
 3. Consultancy- / applicatiebeheer bundels worden altijd voor 15 maanden aangegaan en worden nooit stilzwijgend verlengd. De ongebruikte dagen van de bundel komen te vervallen per de einddatum van de desbetreffende bundel.
   
 4. Indien een Overeenkomst die voor bepaalde tijd is afgesloten wordt verlengd, wordt deze onder dezelfde voorwaarden voortgezet, tenzij Partijen daarvan schriftelijk afwijken.
   
 5. Indien Opdrachtgever één of meer van zijn verplichtingen (waaronder betalingsverplichtingen) jegens Opdrachtnemer niet, niet tijdig op niet behoorlijk nakomt, is Opdrachtnemer gerechtigd  onverminderd alle overige aan Opdrachtnemer toekomende rechten  de nakoming van zijn verplichtingen jegens de Opdrachtgever op te schorten totdat Opdrachtgever alsnog volledig zijn verplichtingen jegens Opdrachtnemer is nagekomen.
   
 6. Indien er gerede twijfel bij Opdrachtnemer bestaat omtrent de betalingscapaciteit van de Opdrachtgever, is Opdrachtnemer bevoegd de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten totdat door de Opdrachtgever zekerheid voor de betaling wordt verschaft, zonder zelf tot enige schadevergoeding gehouden te zijn en zonder zelf afstand te doen van haar andere rechten uit deze Overeenkomst of de wet. De Opdrachtgever is aansprakelijk voor de door Opdrachtnemer door deze vertraging te lijden schade waaronder in ieder geval wordt verstaan de winstderving en de te maken kosten.
   
 7. Opdrachtnemer is bevoegd de Overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van Opdrachtnemer kan worden gevergd.
   
 8. Opdrachtnemer heeft in geval van verzuim van Opdrachtgever het recht de Overeenkomst (buitengerechtelijk) te ontbinden.
   
 9. Opdrachtnemer heeft, naast alle overige aan haar toekomende rechten, het recht de met de Opdrachtgever gesloten Overeenkomst, zonder (verdere) voorafgaande ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, door middel van een schriftelijke buitengerechtelijke verklaring te ontbinden indien:
 1. sprake is van blijvende overmacht als bedoeld in artikel 14 van deze Algemene Voorwaarden;
 2. aan Opdrachtgever (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend, het faillissement van Opdrachtgever wordt aangevraagd of Opdrachtgever zelf zijn faillissement aanvraagt, Opdrachtgever aan zijn schuldeisers een (onderhands) akkoord aanbiedt of (met dit doel) een vergadering van schuldeisers bijeenroept;
 3. toepassing wordt verzocht of verleend van de Wet schuldsanering natuurlijke personen;
 4. de onderneming van Opdrachtgever wordt geliquideerd en/of de ondernemingsactiviteiten van de Opdrachtgever feitelijk worden gestaakt of naar een plaats buiten Nederland wordt verplaatst;
 5. Opdrachtgever bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn/haar verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
 1. Opdrachtgever zal in de gevallen als genoemd in lid 8 hiervoor Opdrachtnemer onmiddellijk in kennis stellen en, in afwachting van verdere instructies van Opdrachtnemer passende maatregelen nemen ter bescherming van de belangen van Opdrachtnemer.
   
 2. Indien de Overeenkomst eindigt voordat alle diensten c.q. werkzaamheden zijn verricht conform de Overeenkomst en de beëindiging plaatsvindt op basis van het bepaalde in  lid 1 tot en met 8, heeft de Opdrachtnemer recht op de overeengekomen prijs c.q. vergoeding vermeerderd met de door de beëindiging verbonden kosten verminderd met het niet geleverde en de niet gemaakte kosten. De winstderving wordt derhalve immer aan Opdrachtnemer vergoed.
   
 3. Indien Opdrachtnemer overgaat tot opschorting of ontbinding, is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade dan wel kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
   
 4. In afwijking op artikel 6:271 BW komen Partijen overeen dat geen ongedaanmakingsverplichting op Opdrachtnemer rust voor reeds door Opdrachtnemer ontvangen vergoedingen.
   
 5. Partijen zijn over en weer verplicht om na beëindiging van de Overeenkomst hulpmiddelen, en/of enig werk en/of zaak waarvan de andere Partij eigenaar of rechthebbende is en die bij de ene Partij in bezit is, onverwijld terug in het bezit te brengen van de andere Partij. Bepaalde werken en/of zaken, zoals gegevens(dragers), kunnen ook worden gewist of vernietigd in plaats van teruggegeven, indien de rechthebbende partij daar schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.
   
 6. Indien Opdrachtnemer overgaat tot ontbinding van de Overeenkomst, zijn de vorderingen van Opdrachtnemer op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
8. Vergoeding en facturatie
 1. De Opdrachtgever dient aan de Opdrachtnemer een vergoeding te betalen voor de diensten. Het toepasselijke tarief wordt gegeven in de geaccepteerde offerte of overeenkomst.
   
 2. Opdrachtnemer hanteert een dagtarief. Dit dagtarief is gebaseerd op 8 uren, waarvan 7 uur effectief wordt gewerkt en 1 uur aan reistijd wordt gerekend, tenzij in de offerte of de Overeenkomst anders is aangegeven.
   
 3. Behoudens indexatie op grond van artikel 8.4 kan de vergoeding gedurende de looptijd van de Opdracht niet worden aangepast, tenzij Partijen schriftelijk anders overeenkomen.
   
 4. Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW, tenzij dit uitdrukkelijk anders wordt vermeld. De vergoeding zal jaarlijks met ingang van 1 januari van het desbetreffende jaar worden geïndexeerd aan de hand van het maandcijfer van de consumentenprijs-index (CPI) reeks alle huishoudens, zoals gepubliceerd door het Centraal Bureau van de Statistiek (CBS). Geen aanpassing van de vergoeding vindt plaats in het geval de indexatie negatief is.
   
 5. Opdrachtnemer zal Opdrachtgever maandelijks een factuur sturen. Indien geen andere schriftelijke afspraken zijn gemaakt tussen Partijen in de Overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de Opdrachtgever verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 7 Dagen na factuurdatum op een door Opdrachtnemer aan te wijzen rekening. De op de bankafschriften van Opdrachtnemer aangegeven valutadag waarop een betaling is ontvangen geldt als de dag waarop de betaling is geschied.
   
 6. Vorderingen worden geacht niet te zijn betaald, totdat Opdrachtgever de betaling ervan heeft aangetoond.
   
 7. Een bezwaar met betrekking tot een factuur dient binnen 7 Dagen na factuurdatum schriftelijk aan Opdrachtnemer te worden gemeld door het versturen van een email aan info@kweekers.nl. De betalingstermijn wordt door een schriftelijk kenbaar gemaakt bezwaar niet opgeschort. Bij onenigheid over urenregistratie prevaleert de administratie van Opdrachtnemer.
   
 8. Opdrachtgever is niet bevoegd op het factuurbedrag enig bedrag middels verrekening wegens korting of wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen.
   
 9. Afwijkende betalingsregelingen dienen uitdrukkelijk schriftelijk tussen Partijen te worden overeengekomen.
   
 10. Bij niet tijdige betaling door de Opdrachtgever binnen de gestelde termijn is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim zonder dat een voorafgaande schriftelijke sommatie en ingebrekestelling nodig is.
   
 11. Iedere betaling van Opdrachtgever strekt  indien van toepassing  in de eerste plaats ter voldoening van de door hem verschuldigde rente, incassokosten en administratiekosten aan Opdrachtnemer, en vervolgens ter voldoening van de openstaande vorderingen in volgorde van ouderdom.
   
 12. Indien Opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, zal in ieder geval  over het door Opdrachtgever verschuldigde bedrag maandelijks 2 % rente in rekening worden gebracht, een gedeelte van een maand voor een hele berekend, te berekenen vanaf de initiële vervaldatum tot aan de Dag van algehele voldoening.   Indien de wettelijke handelsrente hoger is, zal deze gehanteerd worden.
   
 13. Indien Opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichting voldoet, en  Opdrachtnemer genoodzaakt wordt incassowerkzaamheden te verrichten teneinde betaling van de openstaande declaratie af te dwingen, dan is Opdrachtnemer eveneens gerechtigd om alle werkelijk te maken kosten van gerechtelijke en buitengerechtelijke incasso aan de Opdrachtgever door te berekenen De buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% over het verschuldigde bedrag, met een minimum van € 250,00.
   
 14. Reclames ontslaan Opdrachtgever niet van haar betalingsverplichtingen.
   
 15. Indien tijdige betaling achterwege blijft kan Opdrachtnemer de uitvoering van de Overeenkomst opschorten. Opdrachtnemer is in dat geval niet aansprakelijk voor de eventuele schade die Opdrachtgever als gevolg van de opschorting lijdt.
9. Overdracht 
 1. Indien de onderneming van Opdrachtgever of een deel daarvan om welke reden dan ook, op welke wijze dan ook, en in welke vorm dan ook, wordt voortgezet in of samengebracht met een andere onderneming, dan ontstaat er voor wat betreft de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst met Opdrachtnemer een hoofdelijke aansprakelijkheid voor de oorspronkelijke Opdrachtgever en de opvolgende onderneming.
   
 2. Indien de Overeenkomst wordt aangegaan met twee of meer Opdrachtgevers zijn zij ieder hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige nakoming daarvan.
   
 3. Opdrachtnemer is gerechtigd alle of een deel van de rechten en verplichtingen voortvloeiend uit de Overeenkomst over te dragen aan een wettelijke entiteit binnen de groep van bedrijven waarvan Opdrachtnemer deel uit maakt. Opdrachtgever verklaart zich hiermee uitdrukkelijk akkoord.
10. Geheimhouding
 1. Partijen zullen zich over en weer tot het uiterste inspannen om te voorkomen dat vertrouwelijke informatie van de andere Partij ter kennis of in handen van derden komt. Onder vertrouwelijke informatie wordt verstaan de informatie die door een Partij specifiek, door het aanbrengen van een duidelijk opschrift of andere aanduiding, wordt aangemerkt als vertrouwelijk of informatie die van zodanige aard is dat de ontvangende Partij in redelijkheid moet kunnen begrijpen dat deze een vertrouwelijk karakter heeft, zoals bijvoorbeeld de aanpak, werkwijze en tarieven van Opdrachtnemer. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun medewerkers alsmede aan door hen ingeschakelde derden.
   
 2. De geheimhoudingsverplichting als bedoeld in artikel 10.1 geldt niet indien de aangewezen Partij aantoont dat bepaalde informatie reeds publiekelijk bekend is, anders dan door schending van deze geheimhoudingsverplichting. Een Partij mag informatie ook bekend maken voor zover zij hiertoe is verplicht op grond van enige wettelijke bepaling of op verzoek van enig toezichthoudend of regelgevend orgaan.
   
 3. Opdrachtgever stemt ermee in dat de ervaring en knowhow die Opdrachtnemer en/of haar Medewerker(s) opdoet gedurende de uitvoering van de Overeenkomst niet valt onder de verplichting tot geheimhouding als bedoeld in artikel 10.1.
   
 4. Indien de verplichting(en) zoals gesteld in dit artikel niet of niet volledig wordt nagekomen, zal de overtredende Partij door dit enkele feit per gebeurtenis een onmiddellijk opeisbare en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete groot € 2.500,-- (zegge: tweeduizend vijfhonderd) verschuldigd zijn aan de andere Partij, voor elke overtreding vermeerderd met € 250,-- (zegge: tweehonderdvijftig) voor elke Dag dat deze overtreding voortduurt, onverminderd de wettelijke mogelijkheden om de daadwerkelijk geleden schade op de overtredende Partij te verhalen.
11. Intellectueel eigendom
 1. De Overeenkomst c.q. de uitvoering van de Opdracht strekt nimmer tot overdracht van intellectuele eigendomsrechten van Opdrachtnemer aan Opdrachtgever. Werken waaronder mede wordt verstaan modellen, technieken, instrumenten en toepassingen die zijn gebruikt voor de uitvoering van de Overeenkomst c.q. de Opdracht, welke bijvoorbeeld in rapportages zijn opgenomen, zijn en blijven eigendom van Opdrachtnemer. Openbaarmaking, verveelvoudiging, exploitatie, gebruik in eigen productieprocessen van de Opdrachtgever of derden of aan derden ter beschikking te stellen in de ruimste zin van het woord kan derhalve alleen geschieden na verkregen schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer.
   
 2. Alle rechten van intellectuele eigendom op de onder de Overeenkomst door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer ter beschikking gestelde programmatuur, databestanden, apparatuur en andere documentatie, berusten bij Opdrachtgever of diens leveranciers. Opdrachtgever garandeert dat geen rechten van derden zich verzetten tegen de beschikbaarstelling daarvan aan Opdrachtnemer in verband met de uitvoering van de Overeenkomst. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer en diens Medewerkers tegen aanspraken of vorderingen van derden gebaseerd op het standpunt dat de beschikbaarstelling inbreuk maakt op een recht van die derde.
   
 3. Opdrachtnemer heeft het recht de door de uitvoering van de Overeenkomst c.q. Opdracht toegenomen ervaring en knowhow voor andere doeleinden te gebruiken voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van anderen wordt gebracht zonder hiervoor enige vergoeding aan Opdrachtgever verschuldigd te zijn en zonder hiervoor aan Opdrachtgever (vooraf) toestemming benodigd te hebben. Opdrachtgever verklaart zich hiermee uitdrukkelijk akkoord.
   
 4. Indien Opdrachtgever  de verplichting(en) zoals gesteld in lid 1 niet of niet volledig nakomt, zal zij door dit enkele feit per gebeurtenis aan Opdrachtnemer  een onmiddellijk opeisbare en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete groot € 2.500,-- (zegge: tweeduizend vijfhonderd) verschuldigd zijn voor elke overtreding vermeerderd met € 250,-- (zegge: tweehonderdvijftig) voor elke Dag dat deze overtreding voortduurt , onverminderd de wettelijke mogelijkheden om de daadwerkelijk geleden schade op Opdrachtgever te verhalen.
12. Privacy 
 1. Indien Opdrachtnemer op grond van de Overeenkomst persoonsgegevens verwerkt of zal gaan verwerken in opdracht van Opdrachtgever, zorgen Partijen ervoor dat zij een verwerkersovereenkomst sluiten, zoals bedoeld in artikel 28 lid 3 EU AVG, op basis van de door Opdrachtnemer gehanteerde verwerkersovereenkomst.
   
 2. Onverminderd de wettelijke bepalingen als vermeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en andere wettelijke regelingen en bepalingen met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens nemen Partijen strikte vertrouwelijkheid in acht ten aanzien van de verwerking van de gegevens. Partijen zorgen ervoor dat de verkregen gegevens niet onbevoegd door derden kunnen worden ingezien of in handen van derden terechtkomt. Tevens zorgen Partijen voor een naar de stand van de techniek adequate beveiliging van de gegevens. Partijen zullen de gegevens slechts bewaren voor zover dit noodzakelijk is voor het doel waarvoor de gegevens verkregen zijn.
13. Aansprakelijkheid
 1. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat Opdrachtnemer is uitgegaan van door of namens Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
   
 2. Opdrachtnemer is in geval van fouten en/of gebreken van of aan de uitvoering van de Overeenkomst c.q. Opdracht, in geen enkel opzicht aansprakelijk voor de hierdoor veroorzaakte indirecte, bijkomende, en of gevolg schade aan Opdrachtgever en/of derden, behoudens voor zover sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Opdrachtnemer en/of Medewerkers.
   
 3. Opdrachtgever vrijwaart en stelt Opdrachtnemer c.q. haar Medewerkers schadeloos betreffende alle aanspraken van Opdrachtgever en/of derden ter vergoeding van door deze derden geleden schade als gevolg van een door Opdrachtgever aan deze derden geleverde dienst dat (mede) bestond uit een door Opdrachtnemer geleverde dienst c.q. werkzaamheden. De schadeloosstelling omvat mede de te maken procedurele en daarmee samenhangende kosten.
   
 4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade van welke aard dan ook en/of schadelijke gevolgen als deze het gevolg is van buitengewone en/of onvoorziene omstandigheden waar Opdrachtnemer in verband met de aard van de te verrichten Opdracht redelijkerwijs geen rekening mee hoefde te houden en/of passende maatregelen had behoeven te nemen en het voorts onredelijk zou zijn de schade voor haar rekening te doen komen.
   
 5. Opdrachtnemer is louter aansprakelijk voor directe schade van Opdrachtgever voor zover deze door de uitvoering van de Overeenkomst c.q. Opdracht is veroorzaakt en te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid, en/of ernstige toerekenbare tekortkoming die kunnen worden toegerekend aan Opdrachtnemer en/of haar Medewerkers.
   
 6. In het geval Opdrachtnemer aansprakelijk is of toch aansprakelijk mocht blijken te zijn, is de contractuele en/of buitencontractuele aansprakelijkheid van Opdrachtnemer beperkt tot (in separate en aflopende volgorde):
 1. maximaal het bedrag dat Opdrachtnemer voor die Opdracht c.q. Overeenkomst aan Opdrachtgever heeft gefactureerd excl. BTW, althans tot dat gedeelte van het gefactureerde bedrag (maximaal 4 weken) waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, verminderd met de out-of-pocket kosten ter zaken;
 2. het bedrag dat op Medewerkers kan worden verhaald;
 3. maximaal het bedrag der uitkering van de verzekeraar van Opdrachtnemer in voorkomend geval.
 1. Een eventuele vordering van Opdrachtgever en/of derden, op grond waarvan Opdrachtnemer aansprakelijk zou kunnen worden gesteld vervalt door het enkele verloop van 9 maanden na het ontstaan van die vordering en in elk geval na verloop van 12 maanden nadat Opdrachtnemer de Opdracht c.q. de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft door Opdrachtnemer is geleverd, ongeacht de rechtsgrond van de vordering.
   
 2. Het bepaalde in dit artikel geldt mede ten gunste van Medewerkers van Opdrachtnemer  en ten gunste van het concern waarvan zij deel uitmaakt.
14. Overmacht
 1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichtingen, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor hun rekening komt en die bij het sluiten van de Overeenkomst niet reeds kon of had moeten worden voorzien. De Partij die zich op overmacht beroept  is verplicht onverwijld na het intreden van de overmachtssituatie onder overlegging van bewijsstukken, de andere Partij schriftelijk van een beroep op Overmacht in kennis te stellen.
   
 2. Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor opdrachtnemer niet in staat is haar verplichtingen na te komen.
   
 3. In geval van blijvende overmacht zijn beide Partijen gerechtigd de Overeenkomst door middel van een schriftelijke verklaring en zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden. Opdrachtnemer is ter zake jegens de Opdrachtgever niet aansprakelijk voor enige door de Opdrachtgever geleden schade, van welke aard en omvang dan ook.
   
 4. In geval van tijdelijke overmacht is Opdrachtnemer gerechtigd de termijn waarbinnen de Overeenkomst moet worden uitgevoerd te verlengen met de tijd gedurende welke de tijdelijke verhindering geldt. Indien genoemde verhindering langer dan 3 maanden duurt, kan de Opdrachtgever (gedeeltelijke) ontbinding van de Overeenkomst verlangen, zonder dat de Opdrachtgever recht heeft op schadevergoeding, zulks onverminderd de (betalings-) verplichtingen van de Opdrachtgever ter zake van het reeds door Opdrachtnemer uitgevoerde deel van de Overeenkomst.
   
 5. Indien Opdrachtnemer ten gevolge van overmacht is verhinderd haar verbintenissen ten aanzien van een of enkele van zijn Opdrachtgevers na te komen, maar niet de verbintenissen ten aanzien van alle Opdrachtgevers, is Opdrachtnemer gerechtigd naar eigen keuze te besluiten welke van de verbintenissen en tegenover welke Opdrachtgevers zij zal nakomen, evenals de volgorde waarin dit zal gebeuren.
   
 6. Indien Opdrachtnemer bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke Overeenkomst.
15. Overname personeel
 1. Het is Opdrachtgever  behoudens de uitdrukkelijke schriftelijke instemming van Opdrachtnemer  niet toegestaan tijdens of binnen een jaar na beëindiging van de Overeenkomst Medewerkers van in dienst te nemen, over indiensttreding te onderhandelen dan wel op directe of indirecte wijze voor zich te laten werken.
   
 2. Indien in strijd met het vorige lid wordt gehandeld is Opdrachtgever een direct opeisbare en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete verschuldigd ter hoogte van driemaal het bruto jaarsalaris (inclusief vakantiegeld) van de betrokken Medewerker.
16. Nietige en onwerkbare bepalingen
 1. Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden door welke oorzaak dan ook niet kan worden toegepast, nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de algemene voorwaarden volledig van kracht blijven. Partijen zullen alsdan in overleg treden om een nieuwe geldige bepaling overeen te komen die zoveel mogelijk aansluit bij de strekking van de te vervangen bepaling.
17. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
 1. Op alle onder deze Algemene Voorwaarden gesloten Overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De Nederlandse tekst  van deze Algemene Voorwaarden is verbindend en prevaleert boven vertalingen daarvan.
   
 2. Geschillen, waaronder mede begrepen die welke slechts door een Partij als zodanig worden beschouwd, welke voortvloeien uit of verband houden met (de uitvoering) van deze Algemene Voorwaarden, de Overeenkomst en/of met de hieruit voorvloeiende of hiermee samenhangende overeenkomsten, alsmede overige rechtshandelingen, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Opdrachtnemer gevestigd is.
18. Wijzigingen
 1. Opdrachtnemer is te allen tijde bevoegd wijzigingen in, dan wel aanvullingen op deze Algemene Voorwaarden aan te brengen. De gewijzigde Algemene Voorwaarden zullen verder van toepassing zijn. De wijziging wordt  gecommuniceerd middels e-mail aan Opdrachtgever. Een wijziging die rechtstreeks voortvloeit uit een wijziging van wet- of regelgeving, treedt in werking op het moment waarop de wijziging van wet- of regelgeving in werking treedt. Wijzigingen zullen tevens worden gepubliceerd op de website en klantportaal.

 

Versie 1 januari 2021

Deze website is gemaakt in AFAS OutSite

Ontwikkelt de toppers van de toekomst