ALGEMENE VOORWAARDEN

 

ALGEMENE VOORWAARDEN

 

1. Definities
 1. In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Opdrachtgever: de partij die opdracht geeft.

Opdrachtnemer:  de partij die de opdracht aanvaardt, zoals genoemd in de offerte of in de overeenkomst. Dit zal een werkmaatschappij zijn die onder KWEEKERS Groep B.V. valt.

Opdracht: de beschrijving van de diensten die de opdrachtnemer ten behoeve van de opdrachtgever zal verrichten, bijvoorbeeld om diens behoefte aan inhuur van medewerkers en/of advies en/of consultancy en/of implementatie en/of projectleiding en/of beheer van de inrichting van haar systemen te vervullen.

Overeenkomst: de op schrift gestelde opdracht van opdrachtgever aan opdrachtnemer.

Partijen: opdrachtnemer en opdrachtgever.

2. Toepasselijkheid van de voorwaarden
 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten, werkzaamheden, offertes en overeenkomsten tussen opdrachtnemer en de opdrachtgever, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. 

 2. Indien opdrachtgever in zijn aanbod of aanvaarding verwijst naar zijn algemene voorwaarden, wordt de toepasselijkheid van die algemene voorwaarden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 3. Niet alleen opdrachtnemer, maar ook de door opdrachtnemer ingeschakelde personen/derden kunnen een beroep doen op deze algemene voorwaarden.

 4. Onder “schriftelijk” wordt in deze algemene voorwaarden tevens per e-mail of enig ander elektronisch medium verstaan.
3. Offerte
 1. De door opdrachtnemer gemaakte offertes met betrekking tot de opdracht en overeenkomst zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte anders is aangegeven.

 2. De prijzen in de genoemde offertes zijn in euro’s en exclusief BTW.

 3. De offertes van opdrachtnemer zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt.

 4. De opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door hem aan opdrachtnemer verstrekte informatie.
4. Aanvang van de overeenkomst
 1. Een overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever komt tot stand zodra de acceptatie van het aanbod de opdrachtnemer heeft bereikt, tenzij opdrachtnemer onverwijld na acceptatie het aanbod herroept. Indien in de acceptatie voorbehouden of wijzigingen staan vermeld, komt een overeenkomst pas tot stand nadat de opdrachtnemer de opdrachtgever schriftelijk heeft aangegeven in te stemmen met deze voorbehouden of wijzigingen.
5. Uitvoering van de overeenkomst
 1. Opdrachtnemer zal de door haar te verrichten opdracht naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, in wederzijds vertrouwen en door gezamenlijke inspanningen met de opdrachtgever. Het uitvoeren van een opdracht door opdrachtnemer heeft het karakter van een “inspanningsverplichting”. Het bereiken van het beoogde resultaat kan niet worden gegarandeerd, tenzij in de opdracht nadrukkelijk en schriftelijk een resultaatsverplichting is vastgelegd.

 2. Om de uitvoering van de opdracht goed te laten verlopen, verstrekt de opdrachtgever tijdig alle documenten en gegevens die opdrachtnemer nodig heeft. Dit geldt ook voor terbeschikkingstelling van de medewerkers van de eigen organisatie van de opdrachtgever, die bij de werkzaamheden van opdrachtnemer betrokken (zullen) zijn.

 3. Het staat opdrachtnemer vrij gedurende de looptijd van de opdracht voor eigen rekening en risico derden in te schakelen bij de uitvoering van de opdracht. Opdrachtnemer blijft te allen tijde het aanspreekpunt en verantwoordelijk voor de opdracht.

 4. Opdrachtnemer kan gedurende de opdracht genoodzaakt zijn een personeelslid te vervangen. Hiervan kan bijvoorbeeld sprake zijn in het geval van ziekte of vertrek van een personeelslid. Bij vervanging van personeel stelt opdrachtnemer tegen een vergelijkbaar tarief een vervanger beschikbaar vergelijkbaar aan het oorspronkelijk ingezette personeelslid.

 5. Opdrachtgever is de opdracht niet aangegaan met het oog op een bepaalde persoon, zoals bedoeld in artikel 7:404 BW.

 6. Het is opdrachtgever niet toegestaan een door opdrachtnemer bij opdrachtgever ingezet personeelslid aan een derde ter beschikking te stellen.
6. Wijziging van de overeenkomst
 1. Wijziging van de overeenkomst kan uitsluitend schriftelijk en met wederzijds goedvinden plaatsvinden.
7. Duur en beëindiging van de overeenkomst 
 1. Partijen sluiten de overeenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd. Is niets overeengekomen over de duur, dan heeft de overeenkomst een looptijd voor onbepaalde tijd. 

 2. De overeenkomst voor onbepaalde tijd kan door partijen tussentijds worden opgezegd. De opzegging dient schriftelijk plaats te vinden, waarbij een opzegtermijn van drie (3) maanden in acht wordt genomen. De overeenkomst voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege na afloop van de duur.

 3. Indien een overeenkomst die voor bepaalde tijd is afgesloten wordt verlengd, wordt deze onder dezelfde voorwaarden voortgezet, tenzij partijen daarvan schriftelijk afwijken.

 4. Opdrachtnemer kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang buitengerechtelijk schriftelijk ontbinden indien: 
  1. Opdrachtgever in verzuim is onder de overeenkomst; of

  2. Opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard of aan opdrachtgever (al dan niet voorlopig) surseance van betaling is verleend; of

  3. De onderneming van opdrachtgever is beëindigd of geheel of gedeeltelijk aan een derde is overgedragen.

 5. Indien de overeenkomst eindigt voordat alle diensten zijn verricht en de beëindiging plaatsvindt op basis van het bepaalde in artikel 7.4a, heeft de opdrachtnemer recht op vergoeding van het positieve contractsbelang voor de reeds overeengekomen opdracht.

 6. In afwijking op artikel 6:271 BW komen partijen overeen dat geen ongedaanmakingsverplichting op opdrachtnemer rust voor reeds door opdrachtnemer ontvangen vergoedingen.

 7. Hulpmiddelen die opdrachtnemer aan opdrachtgever ter hand heeft gesteld bij uitvoering van de opdracht, worden bij beëindiging van de overeenkomst door de opdrachtgever aan opdrachtnemer geretourneerd. 
8. Vergoeding en facturatie
 1. De opdrachtgever dient aan de opdrachtnemer een vergoeding te betalen voor de diensten. Het toepasselijke tarief wordt gegeven in de geaccepteerde offerte of overeenkomst.

 2. Opdrachtnemer hanteert een dagtarief. Dit dagtarief is gebaseerd op 8 uren, waarvan 7 uur effectief wordt gewerkt en 1 uur aan reistijd wordt gerekend, tenzij in de offerte of de overeenkomst anders is aangegeven.

 3. Behoudens indexatie op grond van artikel 8.4 kan de vergoeding gedurende de looptijd van de opdracht niet worden aangepast, tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen.

 4. Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW, tenzij dit uitdrukkelijk anders wordt vermeld. De vergoeding zal jaarlijks met ingang van 1 januari van het desbetreffende jaar worden geïndexeerd aan de hand van het maandcijfer van de consumentenprijs-index (CPI) reeks alle huishoudens, zoals gepubliceerd door het Centraal Bureau van de Statistiek (CBS). Geen aanpassing van de vergoeding vindt plaats in het geval de indexatie negatief is.

 5. Opdrachtnemer zal opdrachtgever maandelijks een factuur sturen. Opdrachtgever zal facturen binnen 7 dagen na de factuurdatum aan opdrachtnemer voldoen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Indien opdrachtgever van oordeel is dat een factuur niet correct is, dient opdrachtgever dit binnen 7 dagen na de factuurdatum schriftelijk bij opdrachtnemer bekend te maken. Bij onenigheid over urenregistratie prevaleert de administratie van opdrachtnemer.

 6. Indien opdrachtgever in gebreke blijft de betaling binnen de termijn van 7 dagen te voldoen dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is aan opdrachtnemer gehouden alle kosten, zowel in als buiten rechte, met betrekking tot de invordering van al datgene wat opdrachtgever aan opdrachtnemer verschuldigd is te voldoen. In ieder geval zal over het door opdrachtgever verschuldigde bedrag vanaf de datum waarop de opdrachtgever in verzuim is, maandelijks 2 % rente in rekening worden gebracht. Indien de wettelijke handelsrente hoger is, zal deze gehanteerd worden.

 7. Indien tijdige betaling achterwege blijft kan opdrachtnemer de uitvoering van de opdracht opschorten. Opdrachtnemer is in dat geval niet aansprakelijk voor de eventuele schade die opdrachtgever als gevolg van de opschorting lijdt. 
9. Overdracht 
 1. Het is partijen niet toegestaan de rechten en/of verplichtingen uit de opdracht aan een derde over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij. Het is opdrachtnemer wel toegestaan alle of een deel van de rechten en/of verplichtingen over te dragen aan een wettelijke entiteit binnen de groep van bedrijven waarvan opdrachtnemer deel uit maakt.
10. Geheimhouding
 1. Partijen zullen zich over en weer tot het uiterste inspannen om te voorkomen dat vertrouwelijke informatie van de andere partij ter kennis of in handen van derden komt. Onder vertrouwelijke informatie wordt verstaan de informatie die door een partij specifiek, door het aanbrengen van een duidelijk opschrift of andere aanduiding, wordt aangemerkt als vertrouwelijk of informatie die van zodanige aard is dat de ontvangende partij in redelijkheid moet kunnen begrijpen dat deze een vertrouwelijk karakter heeft, zoals bijvoorbeeld de aanpak, werkwijze en tarieven van opdrachtnemer.

 2. De geheimhoudingsverplichting als bedoeld in artikel 10.1 geldt niet indien de aangewezen partij aantoont dat bepaalde informatie reeds publiekelijk bekend is, anders dan door schending van deze geheimhoudingsverplichting. Een partij mag informatie ook bekend maken voor zover zij hiertoe is verplicht op grond van enige wettelijke bepaling of op verzoek van enig toezichthoudend of regelgevend orgaan.

 3. Opdrachtgever stemt ermee in dat de ervaring en knowhow die opdrachtnemer opdoet gedurende uitvoering van de overeenkomst niet vallen onder de verplichting tot geheimhouding als bedoeld in artikel 10.1.
11. Intellectueel eigendom
 1. De opdracht strekt niet tot overdracht van intellectuele eigendomsrechten van opdrachtnemer aan opdrachtgever. Modellen, technieken, instrumenten en toepassingen die zijn gebruikt voor de uitvoering van de opdracht, welke bijvoorbeeld in rapportages zijn opgenomen, zijn en blijven eigendom van opdrachtnemer. Openbaarmaking kan derhalve alleen geschieden na verkregen toestemming van opdrachtnemer.

 2. Alle rechten van intellectuele eigendom op de onder de overeenkomst door opdrachtgever aan opdrachtnemer ter beschikking gestelde programmatuur, databestanden, apparatuur en andere documentatie, berusten bij opdrachtgever of diens leveranciers. Opdrachtgever garandeert dat geen rechten van derden zich verzetten tegen de beschikbaarstelling daarvan aan opdrachtnemer in verband met de uitvoering van de overeenkomst. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer tegen aanspraken of vorderingen van derden gebaseerd op het standpunt dat de beschikbaarstelling inbreuk maakt op een recht van die derde.

 3. Opdrachtnemer heeft het recht de door de uitvoering van de opdracht toegenomen ervaring en knowhow voor andere doeleinden te gebruiken voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van anderen wordt gebracht.
12. Privacy 
 1. Indien opdrachtnemer op grond van de overeenkomst persoonsgegevens verwerkt of zal gaan verwerken in opdracht van opdrachtgever, zorgen partijen ervoor dat zij een verwerkersovereenkomst sluiten, zoals bedoeld in artikel 28 lid 3 EU AVG, op basis van het door opdrachtnemer gehanteerde model.
13. Aansprakelijkheid
 1. Opdrachtnemer is jegens opdrachtgever enkel aansprakelijk voor directe vermogensschade als gevolg van opzet of ernstig toerekenbaar tekortschieten in de op opdrachtnemer rustende verplichtingen. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte of gevolgschade, zoals vertragingsschade, gederfde winst, gemiste besparingen.

 2. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer uit hoofde van het voorgaande lid of anderszins is in alle gevallen beperkt tot de maximale opdrachtsom voor het tot het moment van het ontstaan van de aansprakelijkheid, welke periode nimmer langer dan vier (4) weken zal zijn. In aanvulling op het voornoemde geldt dat de aansprakelijkheid van opdrachtnemer te allen tijde is beperkt tot het bedrag dat de verzekeraar daadwerkelijk uitkeert, waarbij een eventueel eigen risico buiten beschouwing blijft. Opdrachtnemer heeft een verzekering afgesloten met een maximale dekking voor bedrijfsaansprakelijkheid van EUR 2.500.000,- per gebeurtenis met een maximum van EUR 5.000.000,- per jaar.

 3. In aanvulling op artikel 6:89 BW geldt dat door opdrachtgever geen beroep meer op een gebrek in de prestatie kan worden gedaan wanneer een periode van een jaar na het ontstaan van het gebrek is verstreken.

 4. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden die samenhangen met of voortvloeien uit werkzaamheden voor de opdrachtgever, behoudens opzet of grove schuld aan de zijde van opdrachtnemer. 

 5. Opdrachtgever is aansprakelijk voor de vergoeding van alle geleden en/of te lijden schade van opdrachtnemer, indien die schade het gevolg is van het tekortschieten of onrechtmatig handelen van opdrachtgever. 
14. Overmacht
 1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichtingen, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor hun rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor opdrachtnemer niet in staat is haar verplichtingen na te komen. 
15. Overname personeel
 1. Het is opdrachtgever – behoudens de uitdrukkelijke schriftelijke instemming van opdrachtnemer – niet toegestaan tijdens of binnen een jaar na beëindiging van de opdracht personeel van opdrachtnemer, die betrokken zijn of waren bij de opdracht voor opdrachtgever, in dienst te nemen, over indiensttreding te onderhandelen dan wel op directe of indirecte wijze voor zich te laten werken.

 2. Indien in strijd met het vorige lid wordt gehandeld is opdrachtgever een direct opeisbare boete verschuldigd ter hoogte van driemaal het bruto jaarsalaris (inclusief vakantiegeld) van het betrokken personeelslid. 
16. Nietige en onwerkbare bepalingen
 1. Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden door welke oorzaak dan ook niet kan worden toegepast, nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de algemene voorwaarden volledig van kracht blijven. Opdrachtgever en opdrachtnemer zullen alsdan in overleg treden om een nieuwe geldige bepaling overeen te komen die aansluit bij de bedoeling van partijen bij de nietige of vernietigde bepaling.
17. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
 1. Op alle betrekkingen tussen opdrachtnemer met opdrachtgever is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

 2. Ieder geschil tussen partijen ter zake van de door hen gesloten overeenkomst of andere handelingen in samenhang met de overeenkomst, zal bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in het arrondissement Zeeland –  West-Brabant.
18. Wijzigingen

Opdrachtnemer heeft het recht om de algemene voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen zullen worden gepubliceerd op onze website en klantportaal. 


Versie 29 mei 2018

 

 

Deze website is gemaakt in AFAS OutSite

Ontwikkelt de toppers van de toekomst